OMMASIGN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Softalive Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Ommasign” veya “Şirket”) kullanıcılarının (“Kullanıcı” veya “Kullanıcılar”) kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Ommasign tarafından, Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak işlenmesine ilişkindir.

 

1. Ommasign Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

Kanun tarafından kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi (“Kişisel Veri” veya “Kişisel Veriler”) olarak tanımlanmış olup, bu doğrultuda işlenen Kişisel Veriler aşağıda belirtildiği gibidir:

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim

İletişim Verileri: Cep telefonu numarası, e-posta adresi

İçeriğe İlişkin Veriler: Panel üzerinde paylaşılan tüm içeriklerden kişisel veri muhteva edenler

Diğer Veriler: IP adresi

 

2. Kişisel Veriler’in İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’i, otomatik yöntemlerle, Kullanıcı’nın Ommasign’ın hizmet sunduğu panele erişebilmek için birden fazla kişinin erişimine açık Ommasign’ın internet sitesine kayıt yaptırmaları ve Ommasign’ın sistemine içerik yüklemeleri ile elektronik olarak toplanmakta, Ommasign’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Ommasign’ın meşru menfaatleri için işlenmekte ve mevzuatta Kişisel Veriler’in saklanması için öngörülen süreler ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

 

3. Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kullanıcıların Kişisel Veriler’i, aşağıda bulunan ve sınırlayıcı olmayan amaçlar ile işlenmektedir:

 • Kullanıcılar’ın Kimlik Bilgileri ve İçeriğe İlişkin Veriler’i Ommasign’ın hukuki yükümlüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
  • Ommasign’ın tarafı olduğu hizmet sözleşmelerinin ifası kapsamında, Kullanıcılar’ın, elektronik ekranlarda içerik gösterebilmek amacıyla Ommasign sistemine giriş yapmalarını sağlamak ve Kullanıcılar’ın kimliklerini doğrulanması
 • Kullanıcılar’ın İletişim Veriler’i ve Diğer Veriler’i, Omma Sign’ın meşru menfaati kapsamında
  • Ommasign’ın site ve işlem güvenliğini sağlayabilmesi,
  • İnternet sitesinde ve panelde yapılabilecek değişiklikler ve sistem bakımlarının Kullanıcılar’a zamanında bildirilebilmesi, bu kapsamda Kullanıcılar’dan gelebilecek sorulara zamanında cevap verilebilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması veya Yurt Dışına Aktarılması

Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’i, Ommasign’ın kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yurt içinde aktarılabilmektedir.

Kullanıcılar’ın Kişisel Veriler’i, aşağıda bulunan amaç için yurt içinde aktarılmaktadır:

 • Ceza Muhakemeleri Kanunu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için

o Mahkeme kararlarının yerine getirilebilmesi için talep edilmesi üzerine,

Ommasign tarafından Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’i üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

5. Kullanıcı’nın Hakları

Kanun kapsamında Kullanıcı, Kişisel Verileri’ne ilişkin olarak;

 • Şirket’in Kişisel Verileri’ni işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel Verileri’nin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
 • Şirket’ten yanlış ve eksik Kişisel Verileri’ni düzeltilmesini ve Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini talep etme
 • Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen Kişisel Verileri’nin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Kullanıcı’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel Verileri’nin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle Kullanıcı’nın zarara uğraması sebebiyle zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve Ommasign sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulamayı kullanarak yapar.

Kullanıcı’nın başvurusunda, adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı ise için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun başvuruda bulunması zorunludur.

Kullanıcı’nın başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre Ommasign tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Ommasign için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

6. İletişim Bilgileri

Unvan: Softalive Bilişim Hizmetleri San.Tic.A.Ş.

Mersis No: 0772068247300017

Telefon: +90 216 687 03 69

KEP Adresi: [email protected]

Adres: Barbaros Mah. Kardelen Sk. No:2 K:10 Palladium Tower Ataşehir İstanbul

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search